Τιμοκατάλογος Συνεργατών Μεταπώλησης 2018

Σε ισχύ από 01.07.2018
Ημερομηνία έκδοσης: 14.11.2017

Τιμοκατάλογος Συνεργατών Mεταπώλησης

Ο συνεργάτης αποκτά μία ή περισσότερες θύρες GR-IX, όπου πολυπλέκονται υπηρεσίες μεταπώλησης. Το κόστος αυτών υπολογίζεται ως το άθροισμα του (βασικού) κόστους της θύρας συν τις χρεώσεις κάθε υπηρεσίας μεταπώλησης που υλοποιείται σε αυτήν:

Βασικά κόστη φυσικών θυρών (€)

Τα παρακάτω κόστη ισχύουν για κάθε φυσική θύρα του GR-IX που χρησιμοποιεί ο συνεργάτης (μεταπωλήτης):

Ταχύτητα Θύρας
Μηνιαίο Κόστος Χρήσης
Εφάπαξ Κόστος
Εγκατάστασης
10 Gbps (LR 1310) 200 0
1 Gbps (LX 1310) 70 0

Πρόσθετα κόστη μεταπώλησης υπηρεσίων (€)

Για κάθε μία υπηρεσία μεταπώλησης, που παρέχεται από τη θύρα που έχει ο συνεργάτης (μεταπωλητής) ισχύουν τα παρακάτω κόστη:

Χωρητικότητα*
Μηνιαίο Κόστος Χρήσης**
Εφάπαξ Κόστος
Εγκατάστασης**
10 Gbps 400 500
2.5 Gbps 300 200
1 Gbps 150 100
250 Mbps 120 0
100 Mbps 80 0

* Εαν η χωρητικότητα κάποιας υπηρεσίας μεταπώλησης δεν εμπίπτει ακριβώς στις παραπάνω τιμές, ισχύουν τα κόστη της αμέσως μεγαλύτερης διαθέσιμης ταχύτητας.
** Για όλες τις υπηρεσίες μεταπώλησης παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική περίοδος ενός μηνα. Το εφάπαξ κόστος χρεώνεται μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου, εφόσων η υπηρεσία μεταπώλησης διατηρηθεί.

Σημειώσεις:

  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
  • Για την εγκατάσταση, τροποποίηση ή κατάργηση φυσικών συνδέσεων ή υπηρεσιών απαιτείται η χρήση Δελτίων Παραγγελίας. Ειδικές προσφορές που αναφέρονται ρητά στα Δελτία Παραγγελίας υπερισχύουν του παρόντος τιμοκαταλόγου.
  • Τα εφάπαξ κόστη εγκατάστασης υπολογίζονται βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου την ημέρομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.
  • Τα κόστη χρήσης κάθε υπηρεσίας υπολογίζονται από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας, και για όσο διάστημα αυτή παρέχεται. Εάν η αρχή ή το τέλος τιμολόγησης μιας υπηρεσίας δεν συμπίπτει με την πρώτη ή τελευταία μέρα, αντίστοιχα, ενός ημερολογιακού μήνα, τα κόστη χρήσης για τον μήνα αυτό υπολογίζονται αναλογικά των ημερών που προσφέρθηκε η υπηρεσια προς τον αριθμό ημερών αυτού του ημερολογιακού μήνα.
  • Τα κόστη χρήσης φυσικών θυρών δεν χρεώνονται για διαστήματα που δεν υπάρχει ενεργοποιημένη υπηρεσία μεταπώλησης στις θύρες αυτές, ή αν τα κόστη χρήσης για τις ενεργοποιημένες υπηρεσίες είναι μηδενικά.