Απομακρυσμένη Σύνδεση

Σύνδεση απομακρυσμένων μελών

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας GR-IX επιτρέπει σε τρίτους συνεργάτες να μεταπωλούν τις υπηρεσίες  του GR-IX σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο του δικτύου τους. Με αυτόν τον τρόπο, απομακρυσμένα μέλη τα οποία δεν έχουν παρουσία σε κάποιο σημείο παρουσίας του GR-IX, είναι σε θέση να συνδεθούν μέ το exchange με τρόπο τεχνικά ισοδύναμο, αλλά με μειωμένη διαχειριστική πολυπλοκότητα και κόστος.

Το απομακρυσμένο μέλος αγοράζει υπηρεσίες GR-IX απευθείας από τον συνεργάτη, μαζί με το τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα (transport) από το απομακρυσμένο σημείο έως το GR-IX και, ενδεχομένως, με άλλες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται από τον συνεργάτη. Με αυτόν τον τρόπο, το απομακρυσμένο μέλος έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του GR-IX, συμπεριλαμβανομένου του public peering LAN, των ιδιωτικών διασυνδέσεων, των route servers, την πρόσβαση στο portal και τα εργαλεία του, καθώς και την πρόσβαση στην τεχνική υποστήριξη του GR-IX, ακόμα και στις λίστες mail κ.λπ.

Πλεονεκτήματα της απομακρυσμένης σύνδεσης

Τα απομακρυσμένα μέλη έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες GR-IX, με τα ακόλουθα πρόσθετα οφέλη:

  • Μειωμένα κόστη, σε σύγκριση με την ανεξάρτητη αγορά των υπηρεσιών του GR-IX και των τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων
  • One-stop shop για τις παραπάνω υπηρεσίες σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον συνεργάτη, όπως συστέγαση, IP transport κ.λπ.
  • Αποφυγή επένδυσης σε υπηρεσίες συστέγασης ή εξοπλισμό σε σημείο παρουσίας του GR-IX
  • Περισσότερες επιλογές στην ταχύτητα διασύνδεσης

Τεχνικές προδιαγραφές

  • Ο συνεργάτης πολυπλέκει διάφορες απομακρυσμένες συνδέσεις σε μια ενιαία θύρα GR-IX μέσω διαφορετικών VLANs
  • Η θύρα δεν μπορεί να υπερδιαστασιολογηθεί, δηλαδή, το άθροισμα της χωρητικότητας που έχει μεταπωληθεί στη θύρα δεν θα μπορεί να υπερβαίνει την ονομαστική χωρητικότητα της θύρας.
  • Κάθε απομακρυσμένη σύνδεση συνδέεται με την πλατφόρμα GR-IX με παρόμοιο τροπο με τις τοπικές (φυσικές) συνδέσεις.
  • Το απομακρυσμένο μέλος συμμετέχει στο public peering LAN, μέσω του οποίου έχει πρόσβαση στα άλλα μέλη (και στους route servers)
  • Εάν ο συνεργάτης μπορεί να υποστηρίξει end-to-end VLAN tunneling (π.χ. QinQ 802.1ad), το απομακρυσμένο μέλος μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση σε ιδιωτικές διασυνδέσεις (private interconnects)
  • Το τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα μεταξύ του απομακρυσμένου σημείου και του GR-IX είναι υπό την αποκλειστική ευθύνη του συνεργάτη. Το GR-IX δεν ορίζει την τεχνολογία ή οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή του κυκλώματος, ούτε θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για ποιοτικά χαρακτηρισικά (π.χ. καθυστέρηση, jitter, απώλεια, overbooking κ.λπ.).

Λίστα συνεργατών

Μεταπωλητής

GR-IX::Athens

GR-IX::Thessaloniki

lancom
netix
SPARKLE-GRUPPO-TELECOM-ITALIA
 logo_162x30  ✔
 logo-vestitel