Υπηρεσίες Συστέγασης GR-IX (ATH01) – 2017.01.01

Σε ισχύ από 01.01.2017
Ημερομηνία έκδοσης: 03.11.2016

Τα παρακάτω τέλη αφορούν συστέγαση μονάχα στο χώρο ATH01 (ΕΙΕ), όπου ο εξοπλίσμός των μελών του GR-IX φιλοξενείται σε ειδικά ικριώματα που έχουν δεσμευθεί από το GR-IX για τον σκοπό αυτό. Στα υπόλοιπα σημεία παρουσίας, η φιλοξενεία εξοπλισμού γίνεται έπειτα από σχετική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του σημείου συνεγκατάστασης.

Υπηρεσίες
Εφάπαξ Κόστος Εγκατάστασης (€)
Κόστος Χρήσης (ανά μήνα) (€)
Σύνδεση μέσω του “φρεατίου παρόχων”
300
50
Συστέγαση εξοπλισμού* (ανά Rack Unit)
0
100
Συστέγαση εξοπλισμού* (5 Rack Unit)
0
400

*Περιλαμβάνεται το κόστος ηλεκτροδότησης και ψύξης (μέγιστη κατανάλωση 1 KVA/RU), πρόσβαση σε console port μέσω terminal server, χρήση ethernet port για IP out-of-band πρόσβαση και πρόσβαση σε διαχειριζόμενο πολύπριζο.

Σημειώσεις:

  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
  • Για την εγκατάσταση, τροποποίηση ή κατάργηση των παραπάνω υπηρεσιών συστέγασης απαιτείται η χρήση Δελτίων Παραγγελίας. Ειδικές προσφορές που αναφέρονται ρητά στα Δελτία Παραγγελίας υπερισχύουν του παρόντος τιμοκαταλόγου.
  • Τα εφάπαξ τέλη εγκατάστασης υπολογίζονται βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.
  • Τα κόστη χρήσης κάθε υπηρεσίας υπολογίζονται από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας, και για όσο διάστημα αυτή παρέχεται. Εάν η αρχή ή το τέλος τιμολόγησης μιας υπηρεσίας δεν συμπίπτει με την πρώτη ή τελευταία μέρα, αντίστοιχα, ενός ημερολογιακού μήνα, τα κόστη χρήσης για τον μήνα αυτό υπολογίζονται αναλογικά των ημερών που προσφέρθηκε η υπηρεσια προς τον αριθμό ημερών αυτού του ημερολογιακού μήνα.