Τιμοκατάλογος Μεταπώλησης 2023

Σε ισχύ από 01.01.2023

Τιμοκατάλογος Συνεργατών Mεταπώλησης

Ο συνεργάτης αποκτά μία ή περισσότερες θύρες GR-IX, όπου πολυπλέκονται υπηρεσίες μεταπώλησης. Το κόστος αυτών υπολογίζεται ως το άθροισμα του (βασικού) κόστους της θύρας συν τις χρεώσεις κάθε υπηρεσίας μεταπώλησης που υλοποιείται σε αυτήν:

Βασικά κόστη φυσικών θυρών (€)

Τα παρακάτω κόστη ισχύουν για κάθε φυσική θύρα του GR-IX που χρησιμοποιεί ο συνεργάτης (μεταπωλήτης):

Ταχύτητα Θύρας
Μηνιαίο Κόστος Χρήσης
Εφάπαξ Κόστος
Εγκατάστασης
10 Gbps (LR 1310) 120 0

Πρόσθετα κόστη μεταπώλησης χωρητικότητας (€)

Για κάθε υπηρεσία μεταπώλησης που παρέχεται στη θύρα του μεταπωλητή ισχύουν τα παρακάτω κόστη:

Χωρητικότητα*
Μηνιαίο Κόστος Χρήσης
Εφάπαξ Κόστος
Εγκατάστασης
10 Gbps 300 500
1 Gbps 90 100
100 Mbps 50 0

* Εαν η χωρητικότητα κάποιας υπηρεσίας μεταπώλησης δεν εμπίπτει ακριβώς στις παραπάνω τιμές, ισχύουν τα κόστη της αμέσως μεγαλύτερης διαθέσιμης ταχύτητας.

Προσφορά για το GR-IX::Thessaloniki: 50% έκπτωση για το 2023!!!

Στο πλαίσιο προώθησης για την περαιτέρω ανάπτυξη του GR-IX::Thessaloniki, όλα τα μηνιαία και εφάπαξ κόστη μεταπώλησης (φυσικών πορτών και χωρητικότητας) στο GR-IX::Thessaloniki έχουν 50% έκπτωση για όλο το 2023.

Σημειώσεις:

  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
  • Για την εγκατάσταση, τροποποίηση ή κατάργηση φυσικών συνδέσεων ή υπηρεσιών απαιτείται η χρήση Δελτίων Παραγγελίας. Ειδικές προσφορές που αναφέρονται ρητά στα Δελτία Παραγγελίας υπερισχύουν του παρόντος τιμοκαταλόγου.
  • Τα εφάπαξ κόστη εγκατάστασης υπολογίζονται βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου την ημέρομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.
  • Τα κόστη χρήσης κάθε υπηρεσίας υπολογίζονται από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας, και για όσο διάστημα αυτή παρέχεται. Εάν η αρχή ή το τέλος τιμολόγησης μιας υπηρεσίας δεν συμπίπτει με την πρώτη ή τελευταία μέρα, αντίστοιχα, ενός ημερολογιακού μήνα, τα κόστη χρήσης για τον μήνα αυτό υπολογίζονται αναλογικά των ημερών που προσφέρθηκε η υπηρεσια προς τον αριθμό ημερών αυτού του ημερολογιακού μήνα.
  • Τα κόστη χρήσης φυσικών θυρών δεν χρεώνονται για διαστήματα που δεν υπάρχει ενεργοποιημένη υπηρεσία μεταπώλησης στις θύρες αυτές.