Τιμοκατάλογος Μεταπώλησης 2019

Σε ισχύ από 01.01.2019
Ημερομηνία έκδοσης: 4.12.2018

Τιμοκατάλογος Συνεργατών Mεταπώλησης

Ο συνεργάτης αποκτά μία ή περισσότερες θύρες GR-IX, όπου πολυπλέκονται υπηρεσίες μεταπώλησης. Το κόστος αυτών υπολογίζεται ως το άθροισμα του (βασικού) κόστους της θύρας συν τις χρεώσεις κάθε υπηρεσίας μεταπώλησης που υλοποιείται σε αυτήν:

Βασικά κόστη φυσικών θυρών (€)

Τα παρακάτω κόστη ισχύουν για κάθε φυσική θύρα του GR-IX που χρησιμοποιεί ο συνεργάτης (μεταπωλήτης):

Ταχύτητα Θύρας
Μηνιαίο Κόστος Χρήσης
Εφάπαξ Κόστος
Εγκατάστασης
10 Gbps (LR 1310) 150 0
1 Gbps (LX 1310)* 70 0

* Υπό κατάργηση. Νέα αιτήματα δεν γίνονται δεκτά. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες πρέπει να αναβαθμιστούν ή να καταργηθούν μέχρι 31/12/2019

Πρόσθετα κόστη μεταπώλησης χωρητικότητας (€)

Για κάθε υπηρεσία μεταπώλησης που παρέχεται στη θύρα του μεταπωλητής ισχύουν τα παρακάτω κόστη:

Χωρητικότητα*
Μηνιαίο Κόστος Χρήσης
Εφάπαξ Κόστος
Εγκατάστασης
10 Gbps 400 500
2.5 Gbps 300 200
1 Gbps 135 100
250 Mbps 110 0
100 Mbps 75 0

* Εαν η χωρητικότητα κάποιας υπηρεσίας μεταπώλησης δεν εμπίπτει ακριβώς στις παραπάνω τιμές, ισχύουν τα κόστη της αμέσως μεγαλύτερης διαθέσιμης ταχύτητας.

Προσφορά για το GR-IX::Thessaloniki: Δωρεάν εντός του 2019!!!

Στο πλαίσιο προώθησης του νέου GR-IX::Thessaloniki, όλα τα μηνιαία και εφάπαξ κόστη μεταπώλησης (φυσικών πορτών και χωρητικότητας) στους κόμβους του GR-IX::Thessaloniki είναι μηδενικά μέχρι τις 31/12/2019.

Σημειώσεις:

  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
  • Για την εγκατάσταση, τροποποίηση ή κατάργηση φυσικών συνδέσεων ή υπηρεσιών απαιτείται η χρήση Δελτίων Παραγγελίας. Ειδικές προσφορές που αναφέρονται ρητά στα Δελτία Παραγγελίας υπερισχύουν του παρόντος τιμοκαταλόγου.
  • Τα εφάπαξ κόστη εγκατάστασης υπολογίζονται βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου την ημέρομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.
  • Τα κόστη χρήσης κάθε υπηρεσίας υπολογίζονται από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας, και για όσο διάστημα αυτή παρέχεται. Εάν η αρχή ή το τέλος τιμολόγησης μιας υπηρεσίας δεν συμπίπτει με την πρώτη ή τελευταία μέρα, αντίστοιχα, ενός ημερολογιακού μήνα, τα κόστη χρήσης για τον μήνα αυτό υπολογίζονται αναλογικά των ημερών που προσφέρθηκε η υπηρεσια προς τον αριθμό ημερών αυτού του ημερολογιακού μήνα.
  • Τα κόστη χρήσης φυσικών θυρών δεν χρεώνονται για διαστήματα που δεν υπάρχει ενεργοποιημένη υπηρεσία μεταπώλησης στις θύρες αυτές.