Υπηρεσίες Συστέγασης GR-IX (κόμβος EIE) – 2014.02.21

Αρχείο: Τιμοκατάλογος συστέγασης 21.02.2014 - 31.12.2016
Ημερομηνία έκδοσης: 21.02.2014

Τα παρακάτω τέλη αφορούν συστέγαση μονάχα στο χώρο ATH01 (ΕΙΕ), όπου ο εξοπλίσμός των μελών του GR-IX φιλοξενείται σε ειδικά ικριώματα που έχουν δεσμευθεί από το GR-IX για τον σκοπό αυτό. Στα υπόλοιπα σημεία παρουσίας, η φιλοξενεία εξοπλισμού γίνεται έπειτα από σχετική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του σημείου συνεγκατάστασης.

 

Υπηρεσίες
Κόστος Εγκατάστασης (εφάπαξ) (€)
Κόστος Χρήσης (ανά μήνα) (€)
Σύνδεση μέσω του “φρεατίου παρόχων”
300
50
Συστέγαση εξοπλισμού* (ανά Rack Unit)
0
100

 

*Περιλαμβάνεται το κόστος ηλεκτροδότησης και ψύξης (μέγιστη κατανάλωση 1 KVA/RU), πρόσβαση σε console port μέσω terminal server, χρήση ethernet port για IP out-of-band πρόσβαση και πρόσβαση σε διαχειριζόμενο πολύπριζο.

 

 

Σημειώσεις:

  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
  • Για την εγκατάσταση, τροποποίηση ή κατάργηση υπηρεσιών συστέγασης απαιτείται η χρήση Δελτίων Παραγγελίας. Ειδικές προσφορές που αναφέρονται ρητά στα Δελτία Παραγγελίας υπερισχύουν του παρόντος τιμοκαταλόγου.
  • Τα τέλη εγκατάστασης υπολογίζονται βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου την ημέρα παράδοσης της υπηρεσίας. Τα μηνιαία τέλη χρήσης χρεώνονται στο ακέραιο για κάθε ημερολογιακό μήνα όπου παρέχεται η αντίστοιχη υπηρεσία, βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου για το μήνα αυτό. Σε περίπτωση αναβάθμισης ή υποβάθμισης κάποιας υπηρεσίας, η χρέωση για τον συγκεκριμένο μήνα γίνεται βάσει της μεγαλύτερης τιμής.

 

[/blox_row]