Προσφορά S140131 – Διασύνδεση στον κόμβο της Lamda Hellix κατά την διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας

Αρχείο: Προσφορά S140131 (30.01.2014-31.07.2014)
Ημερομηνία έκδοσης: 30.01.2014

Κατά την πιλοτική λειτουργία του κόμβου του GR-IX στον χώρο της Lamda Hellix (30.01.2014 to 31.07.2014) δεν θα υπάρξει χρέωση για κόστη εγκατάστασης και χρήσης στο εκεί σημείο. Επιπλέον, για τα υφιστάμενα μέλη που θα μετακινήσουν την μια σύνδεσή τους εντός του πιλότου:

  • Η νέα σύνδεση θα είναι, όπως αναφέρεται και παραπάνω, δωρεάν μέχρι την λήξη του πιλότου.
  • Δεν θα υπάρχει χρέωση για την υπό κατάργηση σύνδεση στο ΕΙΕ από την ημερομηνία σύνδεσης στο νέο σημείο και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς, εφόσον η μεταφορά ολοκληρωθεί μέχρι και δύο μήνες μετά την λήξη του πιλότου.