Υποδομή & Τοπολογία

Το GR-IX είναι ένα κατανεμημένο Internet Exchange με παρουσία σε τρία σημεία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Σε κάθε κόμβο είναι εγκατεστημένοι μεταγωγείς (switches) Ethernet όπου συνδέονται τα μέλη προκειμένου να ανταλλάξουν κίνηση. Οι μεταγωγείς που χρησιμοποιούνται είναι μεταγωγείς ΕΧ-4500 και ΕΧ-4200 του οίκου Juniper σε stacked configuration προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του GR-IX σε πυκνότητα θυρών, διαθεσιμότητα και επιδόσεις.

Τα τρία σημεία συνδέονται μεταξύ τους με dark fibre. Εξοπλισμός DWDM (ECI Apollo OPT9624 και OPT9624L) χρησιμοποιείται προκειμένου να αναβαθμίζεται η χωρητικότητα σε αυτές τις ίνες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό οι υπηρεσίες του GR-IX στα σημεία παρουσίας του ενοποιούνται και τα μέλη ανταλλάσουν κίνηση ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο συνδέονται φυσικά. Παράλληλα, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα γεωγραφικής εφεδρείας εφόσον επιλέξουν να συνδεθούν σε περισσότερα του ενός σημεία.

Τα μέλη μπορούν να συνδεθούν σε θύρες Ethernet ταχύτητας 1Gbps ή 10Gbps, και για κάθε τύπο θύρας διατίθενται πολλαπλοί τύποι διεπαφών. Εφόσον είναι εφικτό, διαφορετικές συνδέσεις του ίδιου μέλους κατανέμονται στον εξοπλισμό με τρόπο που να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα (π.χ σε διαφορετικά μέλη του stacked switch). Εάν απαιτηθεί, πολλαπλές θύρες ίδιας ταχύτητας στο ίδιο σημείο παρουσίας μπορούν να ενωθούν σε ένα bundle.

Ειδικά για το ATH01, σαν μέρος των υπηρεσιών του GR-IX παρέχονται και υπηρεσίες συστέγασης· στα υπόλοιπα σημεία παρουσίας τέτοιες υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από το colocation facility (με ξεχωριστή διμερή συμφωνία και κόστη).