Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2016.01.01

Αρχείο: Τιμοκατάλογος υπηρεσιών 01.01.2016 - 31.12.2016

Ημερομηνία έκδοσης: 16.12.2015

Τα παρακάτω τέλη ισχύουν αθροιστικά:

Εφάπαξ Κόστος Εγκατάστασης (€)

10Gbps ΕR (1550nm) 1500
LR (1310nm) 600
SR* (810nm) 300
1Gbps LX (1310nm) 200
SX* (810nm) 100
TX 0
100Mbps TX 0
Άλλοι τύποι θυρών 10/1Gbps κατόπιν συμφωνίας

* όπου προσφέρεται

Μηνιαίο Κόστος Χρήσης (€)

1η σύνδεση Επιπλέον συνδέσεις
40Gbps** 2250 1900
10 Gbps 900 750
1 Gbps 350 300
100 Mbps*** 125

** Υλοποιείται με bundling 4 (ή λιγότερων) θυρών 10Gbps
*** Στις συνδέσεις 100Mbps προσφέρεται δωρεάν τριμηνιαία δοκιμαστική περίοδος

Σημειώσεις:

  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
  • Για την εγκατάσταση, τροποποίηση ή κατάργηση φυσικών συνδέσεων απαιτείται η χρήση Δελτίων Παραγγελίας. Ειδικές προσφορές που αναφέρονται ρητά στα Δελτία Παραγγελίας υπερισχύουν του παρόντος τιμοκαταλόγου.
  • Τα εφάπαξ τέλη εγκατάστασης υπολογίζονται βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου την ημέρα παράδοσης της υπηρεσίας.
  • Τα μηνιαία τέλη χρήσης υπολογίζονται σε διαστήματα που αντιστοιχούν στους ημερολογιακούς μήνες (Ιανουάριο, Φεβρουάριο κ.ο.κ), και χρεώνονται στο ακέραιο ακόμα και αν η υπηρεσία παρασχέθηκε μόνο για κάποιο διάστημα του εν λόγω μήνα (πχ αν η έναρξη έγινε οποιαδήποτε μέρα, μετά την 1η του μηνός ή διεκόπη πριν την τελευταία ημέρα του αυτού). Η χρέωση για κάθε μήνα γίνεται βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου για το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση μεταβολής κάποιας υπηρεσίας (πχ αναβάθμιση ή υποβάθμιση), η χρέωση για τον συγκεκριμένο μήνα γίνεται βάσει της υψηλότερης τιμής.
  • Σε περίπτωση αλλαγής τύπου διεπαφής και η νέα διεπαφή έχει μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης από την υφιστάμενη, χρεώνεται μόνο η διαφορά κόστους.